Ana metne git

Bağlantılı İş riskleri

Mart 2016 itibarıyla Mali Rapor'da Listelenen Bağlantılı İş Riskleri

Operasyonel sonuçlarımızda, hisse fiyatımızda ve mali durumumuzda olumsuz bir etki yaratabilecek potansiyel riskler aşağıda belirtilmiştir.

(1) Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Eğilimler
Grup, dünya genelinde iş yapmaktadır. Grubun faaliyet gösterdiği ülkeye bağlı olarak, gerçekleşebilecek öngörülemeyen içsel riskler bulunur. Bu tür riskler arasında şunlar bulunur: kötüleşen istihdam ilişkileri; işgücü ihtilafları, artan işgücü maliyetleri ve taşımacılık ağlarına ve elektrik güç kaynaklarına yönelik kesinti. Bu tür bir olay oluşursa, Grubun performansı olumsuz biçimde etkilenebilir. Ayrıca, siyasi istikrarsızlık nedeniyle terörizm, savaş ve askeri darbelerin meydana gelmesi ve piyasa durgunluğu, dünya ekonomisinde anlık değişiklikler nedeniyle döviz kurunda beklenmedeki dalgalanmalar ve mali istikrarsızlık; Grubun performansında olumsuz etkilere neden olacaktır.

(2) Uyumluluk ve Yasal Düzenlemelerde Değişiklikler
Grup, çeşitli alanlarda denizaşırı olarak işlerini yürütmektedir. Grup, her bir faaliyet alanında her bir ülkenin farklı kanun ve yönetmeliklerine uymak için çaba harcamaktadır. Ancak bu yasa ve düzenlemeler önemli derecede güçlendirilir ya da değiştirilirse; veya yasalar, vergiler ve mevzuat ile ilgili hükümlerin yorumlanmasında farklılıklar veya iş adabı ile uyumsuzluk olursa; Grubun etkinlikleri zarar görebilir veya Grup performansını olumsuz etkileyebilecek ek maliyetler yüklenmek durumunda kalabilir. Üstelik, üst düzey yetkililer ve çalışanların uyum eksikliği de, Grubun performansında olumsuz etkilere neden olabilir.

(3) Kazalar ve Felaketler
Grup, bir İş Süreklilik Planı (BCP) hazırlamıştır ve “Bizim için güvenlik her şeyden önce gelir” politikasına göre kazalar ve felaketlere hazırlanmada İş Süreklilik Yönetimini (BCM) desteklemektedir. Özellikle, Japonya'da sıklıkla tsunami ve sel ile birlikte görülen depremler meydana gelmektedir. Bir depremin, tsunaminin veya selin etkileri; yangın, kimyasal madde sızıntısı veya elektrik ve gaz altyapısındaki hasarlar nedeniyle, tedarik zincirinde geniş ölçekli kesintiye neden olabilir. Üstelik, insan yaşamını etkileyen yeni bir enfeksiyonların büyük ölçekli bir salgını yaşanırsa, bölgesel ve global ekonomilerde işimizin sürekliliğini engelleyebilecek etkiler görülebilir. Bu ihtimallerin herhangi biri, Grubun iş sonuçlarını etkileyecektir.

(4) Çevre Sorunları
Grup, “Hem yerel hem de global olarak; çevre korumaya yönelik bir bağlılıkla dürüstlüğü” temel iş politikalarından biri olarak görmektedir ve Grup; atığın azaltılmasına ve hava kirliliği ile global ısınmanın önlenmesine odaklanan; sosyal sorumluluk olarak kabul ettiği gönüllü bir çevresel etkiyii azaltma planına sahiptir. Grup, bugüne kadar herhangi bir ciddi çevre sorununa neden olmamıştır. Ancak Grubun; çevresel etkinin azaltılmasında veya ciddi harcamalarla neden olabilecek, öngörülemeyen çevre kirliliğine yol açabilecek bir kazada ya da doğal felakette performans hedeflerini karşılayamama olasılığı da bulunur. Bu ihtiyat durumlarının herhangi biri, Grubun iş sonuçlarını etkilemektedir.

(5) Optoelektronik İşi
LCD ile ilgili ve dokunmatik panel ürünlerinde kullanılan malzemeler, Grubun satışlarının temelini oluşturur. Bu pazarda pek çok şirket yer almaktadır ve rekabet artmaya devam etmektedir. Grubun materyallerini kullanan ürünler için piyasa eğilimleri, teknik yenilik, kurumsal yeniden organizasyon ve likit panel üreticileri ile dokunmatik panel üreticileri arasında strateji değişimi, arz talep dengesizliği nedeniyle gerileyen fiyatlar, materyal tedarikçilerinin üretim kapasitesi nedeniyle değişikliğin yol açtığı materyal maliyetlerinde keskin artış ve talep Grubun performansını olumsuz biçimde etkileyebilir.

(6) Araştırma ve Geliştirme
Grup, yüksek pazar beklentilerini karşılama hedefi ile, teknolojik inovasyon ve tüm iş alanlarımızda maliyet açısından rekabet gücü elde etmek için çalışmaktadır. Grup; yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni uygulamaların kullanılması ve yeni talep oluşturulmasının yanı sıra araştırma geliştirme yatırımı ile, belirli bir alandaki ihtiyaçları karşılayan ürünleri tedarik ettiğimiz Area Niche Top® stratejimizin yanı sıra Global Niche Top® stratejimize dayalı olarak tesis ve ekipman yatırımı sürdürmektedir. Ancak, pazardaki dalgalanmaların oldukça şiddetli olduğu bir sektörde, olası değişimleri kesin bir biçimde tahmin etmek kolay değildir. Başka bir şirketin, beklenmedik bir biçimde, Grubun bir ürününü işe yaramaz kılan yeni bir teknoloji veya yeni bir ürün geliştirmesi mümkündür. Muhtemel beklentilerin ötesinde bu tür bir olayın meydana gelmesi, şirketin gelecekteki performansını etkileyebilir.

(7) Ham maddelerin Tedariki
Grup, önemli materyalleri tedarik edememe riskini azaltmak amacıyla çok sayıda hammadde tedarikçisi bulmak için çaba sarf etmektedir. Ancak, bazı önemli hammaddeler için, belirli tedarikçilere bağlı kalıyoruz. Doğal bir felaket, kaza veya bir satıcının iflası gibi kontrolümüzün dışındaki koşullardan kaynaklanan, tedarik miktarındaki azalış veya kesintilerinin neden olduğu gerekli hammaddeleri sağlayamama veya arz talep dengesizlikleri nedeniyle maliyet artışı, Grubun performansını olumsuz biçimde etkileyebilir.

(8) Ürün Kalitesi
Grup, ISO 9000 kalite standartlarına göre öncelikli parçaları ve materyalleri üretmekte ve bunları müşterilere sunmaktadır. Grup, ürün kusurlarıyla ilişkili yükümlülük riskini tamamen ortadan kaldıramaz. Tazminatın ürün yükümlülük sigortası tutarını aşması halinde, bu durum Grubun performansını olumsuz biçimde etkileyebilir.

(9) Fikri Mülkiyet Hakları
Grup, pazar rekabetçiliğimizi geliştirme amacı doğrultusunda değerli fikri mülkiyet haklarına sahiptir, bunları korur ve yönetir. Ancak, üçüncü bir tarafın bu hakları geçersiz kılabilme ve Grubun tam bir korumadan yararlanamama olasılığı bulunur. Grubun mülkiyeti, bazı alanlarda taklit edilebilir veya Grup yasal işlem sürecine dâhil olabilir. Buna istinaden, fikri mülkiyet haklarının ihlali, Grubun performansını olumsuz biçimde etkileyebilir.

(10) Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar
İş büyümesini hedefleyerek Grup, satın almalar ve ortaklıklar gibi çeşitli yollarla üstün teknolojiye sahip diğer şirketlerle ilişkiler kurmaktadır. Bu tür bir satın almanın beklendiği kadar kârlı olmaması durumunda, Grubun performansı olumsuz şekilde etkilenebilir.

(11) İnsan Kaynaklarının Korunması
Grubun iş faaliyetlerini kolaylaştırmak için, araştırma, geliştirme, üretim, satış ve yönetim gibi çeşitli alanlarda üstün nitelikli personeli işe almak gereklidir. İşimizi geliştirme hedefiyle global insan kaynaklarını etkin biçimde işe dâhil ederiz. Ancak, sürekli olarak gerekli personeli elde edememek ve diğer insan kaynaklarının kaybını önlememek Grubun performansını olumsuz biçimde etkileyebilir.

(12) Müşterilerimizin Mali Durumu
Grup, kesin mali kriterleri karşılayan müşterilerle çalışır. Ancak, bazı müşteriler çok hızlı değişen iş ortamlarında faaliyet göstermektedir ve Grubun alacak hesaplarının bulunduğu bazı müşterilerle ciddi mali sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle, likit kristal panel üreticiler ve dokunmatik panel üreticileri gibi müşteriler, diğer ürün üreticileri ile karşılaştırıldığında müşteri başına alacak hesaplarında önemli ölçüde fazla bir tutar ortalamasına sahiplerdir. Bir alacağın oluşması durumunda, söz konusu tutarın şirketin performansını etkileyebilecek kadar önemli olması söz konusudur.

(13) Bilgi Yönetimi
Yıldan yıla daha karmaşık ve yüksek düzeyde gelişmiş hale gelen bilişim sistemimiz, Grubumuzda kritik bir rol oynar. Yanı sıra bilişim sistemimiz yalnızca doğal afet ve yangın gibi giderek artan riskin değil; aynı zamanda siber terörizm gibi kötü amaçların da hedefi olmaktadır. Grup, hem donanım hem de yazılım sorunlarına karşı çeşitli tedbirler alır. Ancak, bilişim sistemimizde oluşan herhangi bir hata Grubun performansını olumsuz biçimde etkileyebilir. Bununla birlikte, teknik bilgi, müşteri bilgisi, işlem bilgisi ve kişisel bilginin sızmasını ve kötüye kullanımını önlemek amacıyla, bilişim güvenliği açısından çeşitli tedbirler alırız. Ancak, herhangi bir bilişim verisi sızıntısı veya kötüye kullanımı yaşanırsa, Grubun performansı olumsuz biçimde etkilenebilir.

(14) Hukuk davaları
Grubun iş etkinliklerinde, Grubun bir müşteri veya üçüncü taraf ile yasal kovuşturmaya karışabilme olasılığı bulunur. Hukuki ihtilafların sonucunun Grubunun fikrini uygun biçimde yansıtmama ve buna bağlı olarak Grubun tahminlerinden farklılık gösterme riski kaçınılmaz olabilir ve bu, Grubun performansını olumsuz biçimde etkileyebilir.

(15) Emeklilik Hakkı Yükümlülüğü
Grubun kesinleşmiş tazminat borcu, fiili hesaplamalarda ve emeklilik varlıklarının yatırım randımanında kullanılan deneyime dayalı çeşitli varsayımlar ile hesaplanır. Emeklilik varlıklarının piyasa değerinin azalması ile uyumlu olarak, emeklilik ödenek sistemi ve emeklilik maaşı sisteminde faiz oranı eğilimleri ve değişiklikleri, bilinen ve hesaplanan yükümlülükler etkilenebilir. Bu durum, Grubun iş sonuçlarını etkileyebilir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön